§ 134

Pridaj komentár

Rabi Rachumaj povedal:
Sláva a Srdce sú jedno.
Avšak Sláva sa nazýva podľa pôsobnosti hore a srdce sa nazýva podľa pôsobnosti dole. Tak je Sláva Božia a Srdce Nebies.


VÝKLAD:

Sláva je Božia a preto má pôsobnosť Hore.

Srdce sa týka nebies s pôsobnosťou Dole.

Koncept srdca zahŕňa Chochmu, Binu a Malchut,  a celkovo všetkých 32 cestičiek Múdrosti, podobne ako bolo vysvetlené už v § 106, ale aj 95. Odporúčam tiež Sefer Jeciru 6.1-2.

Srdce je podľa SJ (6.1-2) “kráľ nad dušou” a teda nad duchovnou dimenziou, ktorá zodpovedá vzájomnosti Keter ↔ Malchut (§ 30). Srdce tak tvorí základ Chochma↔ Bina, ktoré siaha do hrudi Zeir Anpin. Nebesá vždy odkazujú k Zeir Anpin a preto srdce, ktoré sa týka nebies, je vlastne tým pádom srdcom aj Zeir Anpin. Pozri tiež: § 63, 92, 106, 147. Je to Tiferet, skrze ktorú sa dá vstupovať aj vystupovať (bližšie v pripravovanom  komentári k Sefer Jecira 1:8)

-chanele-

Reklamy

§ 129

Pridaj komentár

Čo znamená ono SVÄTÝ, ktoré je primknuté a zjednotené?

Čomu sa to podobá? Kráľovi, ktorý mal synov a tí mali svojich synov. Keď jeho vnuci konajú jeho vôľu, vchádza medzi nich, podporuje ich a sýti. Poskytuje im dobré, aby boli nasýtení otcovia aj synovia. Keď však prasynovia nekonajú jeho vôľu, nasýti podľa potreby len ich otcov.


VÝKLAD:

“Synovia”(Chesed/Gevura/Tiferet) prijímajú svetlo a energiu z Hornej triády (Arich anpin), odosielajú ju do spodnej triády Zeir Anpin (Necach, Hod, Jesod), aby ju táto ďalej odoslala do Malchut a teda všetkému stvoreniu.

Vyššia trojica Zeir Anpin býva nazývaná “deti” a nižšia trojica nesie pomenovanie “vnuci”. Ak sú “vnuci” nie hodní aby dostávali zvrchu silu a svetlo, dostanu jú len “synovia” v podiele im prislúchajúcom, avšak nie toľko, aby mohli rozdávať ďalším. Čím nižšia triáda, tým bližšie k hmotnému svetu a tým viac ovplyvniteľná ľudskými činmi, pozitívnymi i negatívnymi.

Sefirotický strom, nazývaný ILLÁN sa delí na 10 sefír. Vrchné 3 tvoria tzv. Hornú triádu, ako už bolo povedané, nazývanú tiež “duchovná triáda”, alebo “prvotná tvorivá sila” – Dlhá Tvár – Arich Anpin. Jej vnútornú substanciu tvorí Múdrosť, a tzv. “otcovský princíp”.

Keter býva spojená s Nekonečnom. Spolu s Chochmou a Binou tvorí sily Poznania, odhaľujúce najvyššie stupne Bytia.

Samostatne stojaca centrálna oblasť illánu, pozostávajúca zo sefír Chesed/Gevura/Tiferet/Necach/Hod a Jesod, a predstavujúca prvotné sily duševného života – absolútnu lásku a prísny súd, spojené Milosrdnosťou (Rachamim-Tiferet), tri vitálne existencie prírody a jej plodivú silu; sa nazýva Zeir Anpin alebo Malá Tvár, ktorá je tvorená “synovským princípom”.

Poslednou oblasťou tvoriacou Illán je sefira Malchut, zosobňovaná v hmotnom svete, s dôrazom na ženský princíp v nej – tzv. Šechinu – Božiu Prítomnosť vo svete a ktorá vyrovnáva prevahu mužského prvku (čoby stelesnenej múdrosti Hornej Triády v klasickej Mojžišovskej tradícii a ktorá spája ľudský a duchovný svet.

Zeir Anpin sa ďalej delí na dve, kvázi samostatne stojace triády, vrchnú duševnú (Chesed, Gevura, Tiferet) a spodnú prírodnú (Necach, Hod, Jesod).

Svet bol stvorený v Múdrosti (Chochma) v Porozumení (Bina) a v Poznaní (zamlčaná Daat).

A svet bol stvorený len pre Izrael, pretože, keď sa Stvoriteľ rozhodol stvoriť svet, učinil Abraháma v tajomstve Múdrosti (Chochma), Izáka v tajomstve Porozumenia (Bina) a Jákoba v tajomstve Poznania (Daat) { Zohar II. 14b-15a}.

-chanale-

POUŽITÁ A ODPORÚČANÁ LITERATÚRA:

 • Zohar/Svätá kniha Kabaly (Dobra 2003)
 • Zohar (Stanford University Press, 2004)
 • Šimon ben Halevi: Vesmír v Kabale (Volvox Globator, 1999)
 • Arje Kaplan: BAHIR (Malvern 2008)

 

§ 119

Pridaj komentár

Čo je ten strom, o ktorom si hovoril?

Povedal mu: Sú to sily Svätého, nech je požehnaný, jedna nad druhou. Podobajú sa stromu.

Podobne ako tento strom prináša ovocie skrze vodu, tak aj Svätý, nech je požehnaný, skrze vodu rozmnožuje sily stromu.

Čo sú to vody Svätého, nech je požehnaný?

Je to modrosť. Sú to duše spravodlivých, ktoré vyletujú z prameňa do veľkého kanála a vystupujú a pripájajú sa k stromu.

Pomocou čoho vyletujú? Prostredníctvom Izraela. Ak sú spravodlivá a dobrí Božia Prítomnosť je medzi nimi. Nachádza sa tiež v ich skutkoch v lone Svätého, nech je požehnaný, a On spôsobuje, že sa im darí a rozmnožuje ich.


KOMENTÁR:

Paragraf 119 je pokračovaním predchádzajúceho paragrafu ale aj návratom k paragrafu 81. Reč je o strome, pevne zakorenenom, ktorý je základom všetkého Bytia. Bahir pracuje so symbolikou stromu a prenáša ju na sefirot, kde Keter jedného sveta (olam) je Malchut sveta (olam) druhého (§ 118). Sily Svätého podobajúce sa stromu sú energie jednotlivých sefír, postupujúce jednotlivými svetmi (Olam Acilut → Olam Berija → Olam Jecira → Olam Asija), za základ ktorých je považovaná Tóra, tradíciou prirovnávaná k vode i múdrosti. Pretože voda zrkadlí nebo (modrá farba) i múdrosť z nebies, reprezentovaná Tórou, zostupuje cez Illán a všetky svety/úrovne ho tvoriace až do najzaššej reality hrubej hmoty, ktorá nám umožňuje žiť v hmotných telách a poznávať stvorenstvo i Božie princípy vesmíru.

4-svety

Tóra, ukrývajúca múdrosť a reprezentujúca sa skrze spoločenstvo Izraela, lebo prostredníctvom neho bola zjavená svetu, vyteká do sveta ako prýštiaca z prameňa. Ak je pokolenie spravodlivé, Boh prebýva v jeho strede.

© chanele

§ 118

Pridaj komentár

JOD, to je desať výrokov, ktorými bol stvorený svet.

Ktoré to sú? Sú Tórou pravdy, ktorá zahŕňa všetky svety.

A čo je to ŠIN?

Povedal im: Je to koreň stromu. Šin je ako koreň stromu.


KOMENTÁR:

Tradícia učí, že svet bol stvorený desiatimi výrokmi/slovami (Pirkej Avot 5.1), ktoré zodpovedajú desiatim sefirám:

Chochma (múdrosť) Buď sveto 1:3

Bina (porozumenie) Buď obloha  1:6

Chesed (milosť) Zhromaždite sa vody 1:9

Gevura (sila) Nech zem vydá trávu 1:11

Tiferet (krása) Nech sú svetlá na oblohe 1:14

Necach (víťazstvo) Nech sa vody hemžia živými dušami 1:20

Hod (sláva) Vydaj zem dušu živú 1:24

Jesod (základ) učiňme človeka 1:26

Malchut (kráľovstvo) dal som vám každú bylinu 1:29

Všetci ste určite dobre počítali a desiaty výrok vám chýba. Tradícia si ním totižto nie je istá. Vidí v ňom nevyjadrenú a ľudskému umu nepochopiteľnú KETER, ako už bolo naznačené v predchádzajúcich paragrafoch a ktorej by, podľa mudrcov minulosti, mal zodpovedať biblický výrok “na počiatku stvoril Boh nebesá a zem (1:1) [TB, Roš hašana 32a]. Nakoľko je ale Keter nevyjadrená, prikláňam sa k teórii, že desiaty výrok nemožno poznať, preto je zamlčaný.

Iní mudrci upriamujú svoju pozornosť k výroku predchádzajúcemu stvorenie ženy (1M 2:18) a stotožňujú Keter s Malchut, čo v princípe kabala aj tak chápe, lebo “hore” sa zrkadlí v “dole” a na sefirotickom strome stoja obe oproti sebe na stredovom stĺpe. Malchut by teda bola vyjadrením Keter. Aj to by bolo prijateľné.

Podľa biblickej tradície ženu nemožno oddeliť od muža, takže ani Malchut nefunguje bez Keter (Berešit Rabba 17.1), môže byť táto s ňou totožná. Ale ak sú jedným len na inej úrovni a družka zodpovedá Malchut (§ 82) plodí to podľa niektorých kabalistov protirečenie. Mne sa to ale protirečivé nezdá, musíme prihliadať na to, že Keter nemožno pochopiť.

Iná kabalistická škola sa nezaoberá biblickými veršami a netrápi sa hľadaním ich správneho očísľovania. Držia sa obvyklého poradia sefír.

Písmeno ŠIN býva býva tiež považované, alebo – sa ním interpretuje spodná triáda →  Hod/Necach/Malchut, zakorenená vo svete. Nakoniec všetky svety korenia jeden v druhom, Malchut sveta Acilut je koreňom (šoreš) sveta Berija, Malchut sveta Berija je koreňom sveta Jecira, Malchut sveta Jecira korení vo svete Asija a Malchut Asija vytvára pozemský hmotný svet. Už len pevnosť hmoty hovorí o stabilite, ktorá he zakorenená, no toto ukotvenie pramení v ROŠ (hlava/Keter) sveta Acilut. Akýsi uzavretý kruh (§ 114) a tak dostaneme už hore spomínanú prepojenosť Keter a Malchut, až akási zástupnosť jednej sefiry druhou, či prinajmenšom prepojenosť. Kruh, ktorý nemá začiatok ani koniec, je neohraničený a symbolizuje Boha.

Pirkej Avot dáva desať stvoriteľských výrokov do súvisu aj s desiatimi pokoleniami od Adama po Noema (1M 5.2), ďalšími desiatimi od Noema po Abraháma (5.3), desiatimi skúškami, praotca Abraháma (5.4), desiatimi egyptskými ranami (5.6), ktoré Izrael vníma ako zázraky (5.5), desiatimi skúškami Boha na púšti (5.7) podľa 4M 14.22, desiatimi zázrakmi v Chráme a desiatimi vecami stvorenými v predvečer prvého šabatu:

 1. ústa zeme
 2. ústa studne
 3. ústa Bileámovej osloce
 4. dúha
 5. mana
 6. Áronova palica
 7. šamir
 8. tvary hebrejského písma
 9. písmo dosiek Zákona
 10. a dosky Zákona (Pirkej Avot 5.9)

© chanele

 

§ 117

Pridaj komentár

Rabi Jochanan povedal: Prečo je napísané: “Hospodin je mužom (IŠ) vojny (MILCHAMA), Hospodin (JHWH) je Jeho Meno” ? (2M 15.3)

Muž (IŠ) predstavuje znamenie*. Targum** preto prekladá “Hospodin je mužom vojny” ako “Hospodin je Pánom víťažstva vo vojne”.

Čo znamená Pán?

Alef je prvý, svätý palác (§ 70, § 154).

Myslí sa tým snáď, že palác je svätý? Skôr sa hovorí Palác Svätého.


*mnemotechnickú pomôcku

**aramejský preklad sv. Písiem

_______________________________________________________

VÝKLAD:

Slovo IŠ, prekladané ako MUŽ, slúži, podobne ako mnohé iné slová v judaizme ako mnemotechnická pomôcka, alebo ako hovorí text – znamenie, k pochopeniu iného hlbšieho významu. Slovo IŠ sa hebrejsky píše za pomoci troch písmen – ALEF, JOD a ŠIN. O slovnom spojení IŠ MILCHAMA hovorí už § 26 (porovnaj) a vysvetľuje, že pod slovom IŠ treba rozumieť nebeského človeka – Adama Kadmona.

Rozoberme si teraz hĺbkový význam slova IŠ.

Písmeno ALEF  zodpovedá sefire KETER (§ 17). Vyjadruje zároveň 1.os. m. imperfekta (tomuto rozumejú len tí, čo sa niekedy učili hebrejsky, prípadne hebrejčinu ovládajú; na vysvetľovanie gramatiky tu nie je miesto) a teda hovorí o Bohu, že “Bude” (navždy) aj vo svete Olam ha-Ba. O sefire KETER nemožno vôbec hovoriť, pretože sa nachádza nad našou schopnosťou porozumieť. Len Boh môže o sefire KETER povedať “Ja Budem” – “Ehje ašer Ehje” (2M 3.14).

Alef zodpovedá Jednotke a teda aj Jednote. Pokiaľ Boh hovorí o sebe, hovorí – EHJE.

JOD je prvým písmenom Tetragrammatonu (JHWH) a spája KETER a CHOCHMU. V gramatike vyjadruje 3.os.m. imperfekta – On bude. Tiež vyjadruje privlastnenie – ŠELI – mám. JOD zodpovedá CHOCHME a Menu ON BUDE. Ak hovoríme o Bohu my,  hovoríme, že ON BUDE – JHWH (správna výslovnosť je sporná – JaHWe, JiHWe…viď.článok: JHWH – TETRAGRAMMATON A JEHO ZNENIE) (Rašbam k 2M 3.14). JOD je teda prvou úrovňou nášho porozumenia.

No a ŠIN spája CHOCHMU a BINU (veľká, alebo hlavná Triáda; viď. článok TRIÁDY  a tagy  Horná Triáda )

ŠIN je písmenom spájajúcim a upresňujúcim, lebo ako predpona znamená “ktorý”. Je odpoveďou na príčinu stvorenia. Tri slzičky sa spájajú do jednej príčiny.

Verš §117 teda nazýva Boha termínom IŠ MILCHAMA, lebo Ho vnímame ako Jednotu (ALEF) vyjadrenú skrze 10 sefír (JOD) v mnohosti jeho činov (ŠIN).

Písmeno ALEF je prvým písmenom, ktoré vyživuje všetky ostatné (§ 70). Podľa tradície má podobu mozgu, čím kabalisti vyjadrovali súvis so sefirou  KETER. Tvarovo sa skladá sa z dvoch JOD a jedného WAW uprostred.

WAW je podľa symboliky človek vo svete. “Klinec” niečo spájajúci ( viď. článok ALEF BET A JEJ MYSTICKÝ VÝKLAD 1. ), tak ako spája človek nebesá a zem.

ALEF má číselnú hodnotu 26 (Jod=10+Waw=6+Jod=10), ktorá zodpovedá číselnej hodnote Mena JHWH (jod=10+He=5+Waw=6+He=5). JHWH možno rozpísať do štyroch úrovní (§70) zodpovedajúcich štyrom úrovniam Adama Kadmona , zodpovedajúceho KETER. Svätý Palác zodpovedá MALCHUT (SJ* 4.3), ktorý je splynutím  KETER, CHOCHMA a BINA a teda hlavnej Triáde vyjadrenej v MALCHUT. Je to koncept Kráľovstva ⇒ koncept Srdca Nebies (§ 94 – 95 ,  § 106, § 112,  § 154, SJ* 6.1-2. , 5M 4.11, )

©chanele

_______________________________________________________

*Sefer Jecira

§ 113

Pridaj komentár

Rabi Rachumaj sedel a vysvetľoval:

Čo predstavuje dvanásť kmeňov Izraela? Vždy nás to učí, že Svätý, nech je požehnaný, má dvanásť vetiev*. Ktoré to sú?

Čomu sa to podobá? Kráľovi, ktorý mal prekrásnu fontánu. Žiadny z jeho bratov nemal inú vodu, než z tejto fontány, takže nemohli vydržať smäd. Čo urobil? Prirobil k fontáne dvanásť kanálov a nazval ich menami svojich bratov. I riekol: Pokiaľ budú synovia takí dobrí ako ich otcovia, ja naplním tieto kanály. Ich otcovia budú piť a piť budú aj ich synovia po nich. Pokiaľ však synovia dobrí nebudú a nebudú konať, čo je vhodné predo mnou, hľa, potom kanály uzavriem. Dám im vodu takým dielom, aby nedali svojim synom, kvôli tomu, že nekonajú moju vôľu.

*slovo vetva a slovo kmeň sa povedia rovnako


VÝKLAD:

Kanály fontány sú metaforou pre dvanásť diagonálnych kanálov na sefirotickom strome, ktorými prúdi duchovná udržiavajúca sila z vyšších do nižších svetov. Zodpovedajú dvanástim jednoduchým písmenám hebrejskej abecedy a nie sú otvorené nepretržite. Ich priechodnosť je podmienená stavu myslenia a konania pokolenia, ktoré práve žije. Len ak je toto pokolenie hodné ich obsahu, je tento k dispozícii. Ak ho práve žijúca generácia hodná nie je, tradícia učí, že sila v nich obsiahnutá, nie je prístupná ani mimoriadne vyspelým jedincom.

Mystik môže do týchto kvázi “priestorov” vstúpiť skrze 12 Božích Mien (A. Kaplan).

Illán s dvanástimi diagonálami je analógiou stromu života, za ktorý býva niekedy Illán aj považovaný. Voda tečúca kanálmi fontány je metaforou pre duchovné poznanie, duchovnú múdrosť vyvierajúcu z duchovnej energie, prestupujúcej celý vesmír. Sama Tóra býva pripodobňovaná k vode, farba vody k farbe nebies, nebesá sú zdrojom múdrosti, miestom zdroja. Nebesá Šamajim – akési ohnivé vody (eš+majim) sú žriedlom – prameňom všetkého v stvorení a súvisia so stvorením sveta.  Samozrejme pod nebesiami nerozumieme stratosféru, ani nič, čo je nad ňou (inak by SeferJecira nehovorila o ose, sfére a srdci 1.1-2; tiež Bahir §106; ako o fyzikálnych javoch, na ktorých stojí vesmír…), ale v zmysle duchovného “miesta”, úrovňou stojacou mimo hmotný svet. To len človek doby minulej, lepšie prijímal metafory vo vzoroch nášho hmotného sveta (podobne 7 dní stvorenia, ktoré ateisti radi z neznalosti napádajú…).

Tóra oživuje, tak ako voda dáva život. Oživenie je totožné s múdrosťou (Tóra=múdrosť). Piť z kanálov treba chápať ako prijímanie poznania a duchovnej múdrosti z prazdroja, z našej pôvodnej podstaty, kedy človek prehliadne a začne chápať podstatu stvorenia a na svet sa už odvtedy díva úplne inak.

Kráľa vníma A.Kaplan vo svojich komentároch ako sefiru Keter a pod kráľovými bratmi chápe zvyšné sefiry (až na ten počet! viď vyššie) a potom už je zrejmé, že prúdenie skrze ne je podmienené okolnosťami sveta a doby.

-chanele-

§ 87 – 88

Pridaj komentár

§ 87

Je napísané: Nenaplní sa ucho počutím (Kaz 1.8). Tiež je napísané: Nenasýti sa oko pozeraním (Kaz 1.8). To učí, že obidva prípady čerpajú z myšlienky.

Čo je to myšlienka? Je to kráľ, ktorého potrebuje všetko vo svete, čo bolo stvorené, ako hore, tak aj dole.

§ 88

Čo znamená výrok:“Povstalo v mysli” ? prečo nehovoríme  “zostúpilo na myseľ”?

——————————————————————

VÝKLAD:

Počuté je ukryté v Bine, videné v Chochme a v korune Keter je všetko korunované myšlienkou. Myšlienka vo svojej aktivite vystupuje hore, môže a nemusí byť pochopená, je prostriedkom k poznaniu a nie je žiadneho obmedzenia, pokadiaľ až vystúpiť môže.  Preto sa v texte spomína v súvislosti s Merkavou výstup, vízia je spájaná s pohľadom zhora (keď vystúpi zhliada na videné), zhora môžeme nahliadnuť do vlastnej duše, aby sme mohli uvidieť Stvoriteľa. Pohľadom “dole” kabalista “zostúpi” a uvidením Stvoriteľa následne “vystúpi”. Pohľad zhora akoby prikrýval a objímal videné, podobne ako Boh svojou myšlienkou objíma svet.

-chanele-

Older Entries