§ 62 – 63

Pridaj komentár

§ 62

Spýtali sa ho: Prečo je napísané “I vzal ho na pole vidcov” (4M 23.14)?.

Čo je to “pole vidcov” ? Je napísané: “Poď milý môj, vyjdeme na pole”. (Veľ 7.12)

Čo je to pole? Nečítaj pole, ale pieseň Čo je to pieseň? Povedal im: “Srdce svätého, nech je Požehnaný”.

Jeho srdce povedalo Svätému, nech je Požehnaný: “Poď môj milý, vyjdeme na pole na prechádzku. Nebudem stále sedieť na jednom mieste”.

§ 63

Čo je to Jeho srdce?

Povedal im: Ak je tomu tak, Ben Zoma je mimo a ty si s ním.

Srdce má hodnotu 32. Týchto 32 je skrytých a s nimi bol stvorený svet.

Čo je to 32?

Povedal im: “Je to 32 ciest”.

Podobá sa to kráľovi, ktorý býval v mnohých komnatách. Počet týchto komnát bol 32 a ku každej komnate viedla cesta. Bolo pre tohto kráľa vhodné, aby do svojej komnaty priviedol každého po cestách? Určite povieš, že nie. Bolo vhodné, aby odhalil svoje perly, drahocennosti a tajomstvá? Určite povieš, že nie. Čo teda urobil? Dotkol sa dcéry a všetky cesty zahrnul do nej a do jej odevu.

Ten, kto chce vojsť dovnútra zahľadí sa sem.

Vydal ju za kráľa a dal mu ju darom. Z lásky k nej ju niekedy nazýva svojou sestrou, lebo obidvaja sú z jedného miesta. Niekedy ju nazýva dcérou, lebo ona jeho dcérou je. A niekedy ju nazýva svojou matkou.

VÝKLAD:

Podľa tradície na “poli vidcov”postavil Bileam 7 oltárov, zodpovedajúcich 7 nižším sefirám Zeir Anpin (§61).

Číselná hodnota srdca je 32 a toľko je aj cestičiek múdrosti (viď. článok 32 cestičiek múdrosti ). Ide o 32 miest v Biblii, na ktorých sa nachádza Božie Meno ELOHIM v 1M. Meno ELOHIM zodpovedá sefire Bina.  Skrze ELOHIM bol tvorený svet (A.Kaplan). 32 tiež zodpovedá Tóre. Tóra začína písmenom BET a končí písmenom LAMED = 32=lev=hebrej. srdce.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto.: autorka

Dcéra, ktorá je nazývaná sestrou i matkou, je ženský aspekt v Malchut, ktorý zodpovedá zároveň Šechine, tj. dcére. Dcéra ale vychádza z lona matky (Bina) tj. aspekt svadby je v dcére a dcéra sa stáva manželkou. Otec/muž sa podľa kabaly prejavuje v Zeir Anpin a nakoľko Zeir Anpin tiež vychádza z matky, sú ako brat a sestra. Je to dosť komplikované, ja sa to snažím chápať intuitívne a v prepojení na pôvodné starozákonné zvyklosti. Keď sa Abraham s celou rodinou presťahoval do Cháránu, bola to oblasť pod silným vplyvom churritskej kultúry. Medzi churritskou šľachtou bolo zvykom aby sa žene dostalo zvýšenej úcty, že ju manžel vyhlásil za svoju sestru. Tento vplyv vidíme výrazne aj vo zvyklostiach patriarchov (Abraham a Sara; Veľpieseň  4.9, 5.1; Prísl 7.4), kedy sa žena stáva manželovou sestrou. To znamená, že dcéra (Malchut) s koreňmi v matke (Bina), ako súčasť Zeir Anpin (prejavený mužský princíp Chochma) sa stáva manželovou sestrou, aby získala väčšiu vážnosť, čoby matka jeho detí…

Ide o vyjadrenie prepojenia sefír a miešanie sa mužského a ženského, lebo jedno bez druhého nemá existenciu. Stopy treba jednoznačne hľadať aj v dávnoveku v už spomínaných miestnych zvyklostiach, ktoré sa akosi archetypálne prenášajú do podstaty vnímania tohto sveta.

Tvorcovia Bahiru a celkovo mystická tradícia vychádzajúc z konceptu stvorenia z mužovho rebra, nemala poňatia o sumerskom pôvode rozprávania  o pôvode ženy. Takže porozumieť tomuto paragrafu zároveň v sumerskom ponímaní nie je možné.

-chanele-

Reklamy

§ 53

2 komentáre

Prečo sa zlato nazýva ZAHAV? Pretože sú v ňom obsiahnuté tri atribúty, zhodne s jeho tromi písmenami zajin, he , bet.

Prvým atribútom je myslený muž zachar, tj. zajin.

Druhým je duša – nešama a to je he (=5; poznáme 5 dielov duše: nešama, nefeš, ruach, jechida, chaja).

Aký je účel písmena he? Je to trón pre zajin. Preto je napísané (Kaz 5.7): ”Jeden nad druhým dohliada”.

Bet je ich podporou. Preto je napísané (1M 1.1): “Na počiatku (“B”erešit) stvoril boh…”.

VÝKLAD:

  • Z – Zachar – muža  je teda treba chápať ako Adama Kadmona, človeka stvorenia, keď ešte neexistovala žena. Tu “pracujeme” so 7 nižšími sefirami, ale nakoľko posledná Malchut má ženskú potenciu, berieme do úvahy len prvých 6 (Chesed, Gevura, Tiferet, Jesod, Hod a Necach). Zároveň to zodpovedá “Malej tvári” (Zajin Anpin), ktorá je stotožňovaná s mužským archetypom, či podobou človeka na tróne (Ez 1.26).

Muž (zachar) teda zodpovedá písmenu zajin.

  • Písmeno He je súčasťou Tetragrammtonu a zodpovedá sefire Bina, ktorá je “prameňom duší” (§51). Duša má zároveň päť úrovní (he = 5):

Nefeš/Malchut/čin/Asija

Ruach/sefiry Chesed až Hod/reč/Jecira

Nešama/Bina/Myslenie, Berija

Chaja/Chochma/ničota/Acilut

Jechida/Keter

Na ľudskú myseľ vplývajú len prvé tri (nefeš, ruach, nešama), chaja  a jechida sú ponímané ako “obaly” (makifin).

Nešama, zodpovedajúca Bime, stojí nad myšlienkou a teda mimo myseľ. Je to dych. Zodpovedá svetu stvorenia (Berija).

Ruach – duch, prináleží šiestim nižším a svetu utvárania (Jecira).

a nefeš – duša stojí v kontexte so sefirou Malchut/Kráľovstvo vo svete učinenia (Asija).

Jechida a Chaja svojou povahou človeka priamo neovplyvňujú, pretože stoja mimo čas a v účinnosť vojdú až vo svete, ktorý príde (olam ha-ba).

Dych (Nešama) vychádza z úst a v podobe Ducha/Vetra (Ruach) prúdi do bytosti/formy, ktorú učiní živou (Nefeš).

Chaja je potom akoby Dych ešte predtým, než je vyfúknutý Bohom, tj. keď je ešte jeho súčasťou a Jechida, čoby túžba, ktorá Boha vedie k tomu, aby “vydýchol”.

  • Posledné písmeno slova ZAHAV je BET, zodpovedajúce sefire CHOCHMA (Múdrosť), ktorá vyživuje všetky veci.

-chanele-

§ 48 – 49

Pridaj komentár

§ 48

Jeden verš (2M 20.18) hovorí: “A všetok ľud videl tie hlasy”. Ale iný verš (5M  4.12) hovorí: “Hlas slov ste počuli”. Ako to môže byť porovnané? .

Spočiatku videli hlasy. Čo videli? Sedem hlasov, o ktorých sa zmieňuje Dávid. Ale nakoniec počuli slovo, ktoré vychádzali z nich všetkých.

Učili sme sa však o desiatich.

Naši múdri povedali, že všetky boli vyrieknuté jedným slovom.

Avšak my sme povedali, že ich bolo sedem. Sedem hlasov. Ohľadom troch z nich je napísané (5M 4.12): “Hlas slov ste počuli, avšak obraz ste nevideli, len hlas.” To nás učí, že všetky boli vyrieknuté jedným slovom.

To preto, aby sa Izrael nezmýlil a nepovedal: “Pomáhali mu iní alebo jeden z anjelov. Jeho samotný hlas nemohol mať takú silu.” Z toho dôvodu sa vrátil a všetky zahrnul do jediného slova.

§ 49

Iné vysvetlenie:

Bolo to preto, aby svet nepovedal: Bolo desať výrokov pre desať kráľov. Nemôžu všetci vysloviť len jeden.

Preto je napísané (2M 20.2): “Ja som Hospodin, Tvoj Boh”,  a to zahrňuje všetkých desať.

Čo znamená týchto desať kráľov? Je to sedem hlasov a tri výroky. Čo sú to výroky? To sa vzťahuje k 5M 26.18 : ”Hospodin k tebe dnes hovoril”.

Ktoré sú tie tri?

Dva sú (Prísl 4.7): “Počiatok je múdrosťou: Múdrosť získavaj a nadobúdaj rozum. Preto je napísané (Jb 32.8)” “Duša Všemohúceho im dáva porozumenie.”

Duša Všemohúceho je to, čo im dáva rozum.

A čo je ten tretí?

Je to, ako keď starec povie dieťaťu: “Nepátraj po tom, čo je pre teba zastreté a neskúmaj to, čo je pre teba skryté. Tam, kde máš oprávnenie rozjímaj, ale tajomstvami sa nezaoberaj”. (TM Chag 13a)

VÝKLAD:

Tak ako sefirot sa skladajú z jednej Hornej Triády (Keter, Chochma, Bina) a sedem nižších sefirot, tak aj desať Božích prikázaní  pochádza jednak z troch prikázaní vzťahujúcich sa priamo na Boha a sedem prikázaní vzťahujúcich sa k blížnemu. Sedem nižších sefirot zároveň zodpovedá siedmym dňom stvorenia. A ako už vieme z iných článkov na tomto webe, svet bol stvorený desiatimi výrokmi počas siedmych dní stvorenia. Preto múdri učia, že aj desať Božích prikázaní bolo vyrieknutých siedmymi hlasmi. Ale, aby nikto nemohol povedať , že Boh netvoril svet sám, preto boli všetky hlasy zahrnuté v jednom slove, jednej myšlienke, jedinom čine. V desiatke je úplnosť. Sedmička je podľa kabalistov štruktúra neúplná.

Sedem nižších sefír sa zvykne označovať tiež termínom “atribúty”, pričom Horná Triáda sa tiež nazýva “vedomie”. “Atribúty” sú prejavené potencie, vedomie má skrytý charakter. Rovnako tak hlas je “prejav”, kdežto výrok je čosi “nehmotné”.

Termínom “kráľovia” treba v kabalistickej literatúre vždy chápať SEFIROT. Bývajú tiež dávaní do súvisu s Edómskymi kráľmi (1M 36), hlavne tie pred Tikunom (nápravou).

Sefiry vo svete chaosu len prijímajú, nie sú schopné dávať. Aj kráľ od svojich poddaných len prijíma. Posledný verš naznačuje, že po tom, čo je za sefirou KETER by sme už pátrať nemali.

-chanele-

§ 46 – 47

Pridaj komentár

§46

Jeden verš hovorí (2S 22.10): “Naklonil nebesia, zostúpil a mrákota bola pod jeho nohami”.

Iný verš hovorí (2M 19.20):” Pretože z neba som s vami hovoril.”

Ako sa to môže rovnať? Jeho “veľký oheň” bol na zemi, to bol jeden hlas. Ostatné hlasy boli na nebesiach.

Preto ne napísané (5M 4.36): “Dal Ti počuť z nebies svoj hlas, aby ťa naučil. A na zemi ti ukázal veľký oheň z prostriedku ktorého si počul jeho slová.”

Aký to bol oheň? Veľký, ktorý bol na zemi.

Odkiaľ toto vychádzalo? Z ohňa, ako je povedané “a slová Jeho počul si z prostriedku ohňa”.

§ 47

Čo znamená (5M 4.12): “Avšak obraz ste nevideli len hlas”?

O tom povedal Moše Izraelu (5M 4.15): “Videli ste síce obraz, ale nie celý.”

Čomu sa to podobá? Kráľovi, ktorý stál pred svojimi služobníkmi zahalený do bieleho rúcha. K bázni nestačí, že sa budú dívať na jeho odev. Čím bol kráľ ďalej, stále počuli jeho hlas, mohli vidieť jeho hrdlo, výrok však nie. Učí nás to, že videli obraz, avšak nie celý obraz.

Preto je napísané: “Avšak obraz ste nevideli, len hlas”. Tiež je napísané (5M 4.12): “Hlas slov ste počuli”.

VÝKLAD:

§ 46

Oheň býva spájaný s druhou sefirou avšak “zjavenie” so sefirou Necach a Hod. Oheň reprezentuje nebesia a teda Boha. Tóra bola napísaná ohňom bielym na ohni čiernom. Oheň spaľuje obete. Oheň je duch. Duch je svetlo od Boha. Z ohňa vychádzalo slovo. Slovo je prejav ducha. Boh vždy prehovára z ohňa (horiaci ker, Horeb, Eliášov oheň…). Hlas reprezentuje sefiry (§ 45) – prejav Boha, Jeho vlastnosti.

§ 47

Stále je reč o sefirách. O tom, že bolo vnímaných 7 nižších sefír a vrchná triáda nie. Boli vnímané božie prejavy – Boh samotný nie.

-chanele-

§ 45

Pridaj komentár

Majster riekol:

Prečo je napísané (2M 20.18): “A všetok ľud videl tie hlasy a blýskanie”. To preto, že sa hlasy ukázali. Avšak: “A všetok ľud videl tie hlasy.”

To sú tie hlasy, o ktorých hovoril kráľ Dávid: (Ž 29.3): Hlas Hospodinov znie ponad moria, Boh slávy zaburácal hromom”.(Toto je prvý hlas).

(Druhý hlas): Ž 29.4: Rozlieha sa Hospodinov hlas  plný sily a veleby. Ohľadom toho je povedané (Iz 10.13): “Vlastnou silou som to vykonal…”, podobne je povedané (Iz48.13): “Moja ruka založila zem…”

(Tretí hlas je) Ž 29.4: “Hospodinov hlas plný sily a veleby. ”Rovnako tak je napísané Ž 111.3: “Jeho diela sú velebné a nádherné, večná je jeho spravodlivosť.”

(Štvrtý hlas je) Ž 29.5: “Hospodinov hlas láme cédre.”

(Piaty hlas je) Ž 29.7: “Hospodinova moc metá blesky ohnivé.” To je to, čo tvorí medzi ohňom a vodou mier. Zabraňuje ohňu aby vyparil vodu a zabraňuje vode aby oheň uhasila.

(Šiesty hlas je) Ž 29.8: “Hospodinov hlas otriasa púšťou.” Preto je napísané (Ž 18.51): “Činiaci milosrdenstvo svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu na veky vekov.”

(Siedmy hlas je) Ž 29.9: “Hlas Hospodinov núti lane k pôrodu, obnažuje lesy a v Jeho Chráme všetci hovoria Sláva.” Preto je napísané (Veľpieseň 2.7):” “ Zaprisahávam vás, dcéry jeruzalemské, pri gazelách a laniach poľných.”

Učí nás to, že Tóra bola odovzdaná siedmymi hlasmi. V každom z nich sa zjavil Pán sveta a oni Ho videli. Preto je napísané: “A všetok ľud videl tie hlasy.”

VÝKLAD:

Pod siedmymi hlasmi vidieť jednoznačne sedem nižších sefír, ktoré v texte priamo nenachádzame v ich opisnej forme. Sefiry bývajú chápané aj ako Božie činné sily, prejavy Jeho vôle a činov, skrze ktoré sa Boh manifestuje. Sú to Jeho charakteristické kvázi vlastnosti – treba ich chápať prenesene, aby sme sa vyhli antropopatizmu. Aj vďaka nesprávnej interpretácii vnímania duchovných kvalít, dochádzalo v minulosti k odmietaniu a odsudzovaniu kabaly, pretože veľmi vtedy pripomínala  gnosticizmus, aj keď nikdy nezašla tak ďaleko ako filozofia katarského hnutia.

     Sedem nižších Božích “prejavov” tak v texte vidíme ako:

1./ 7.sef.  HOD – Božiu Slávu

2./ 4.sef.  GEVURA – súd, či Božiu Silu

3./ 6.sef.  TIFERET – Nádheru

4./ 9.sef.  JESOD – Základ

5./ 8.sef.  NECACH – Večnosť vo svojej rovnováhe všetkých síl

6./ 5.sef.  CHESED – Božie Milosrdenstvo

7./ 10.sef.  MALCHUT – Kráľovstvo Božie

-chanele-