§ 48

Jeden verš (2M 20.18) hovorí: “A všetok ľud videl tie hlasy”. Ale iný verš (5M  4.12) hovorí: “Hlas slov ste počuli”. Ako to môže byť porovnané? .

Spočiatku videli hlasy. Čo videli? Sedem hlasov, o ktorých sa zmieňuje Dávid. Ale nakoniec počuli slovo, ktoré vychádzali z nich všetkých.

Učili sme sa však o desiatich.

Naši múdri povedali, že všetky boli vyrieknuté jedným slovom.

Avšak my sme povedali, že ich bolo sedem. Sedem hlasov. Ohľadom troch z nich je napísané (5M 4.12): “Hlas slov ste počuli, avšak obraz ste nevideli, len hlas.” To nás učí, že všetky boli vyrieknuté jedným slovom.

To preto, aby sa Izrael nezmýlil a nepovedal: “Pomáhali mu iní alebo jeden z anjelov. Jeho samotný hlas nemohol mať takú silu.” Z toho dôvodu sa vrátil a všetky zahrnul do jediného slova.

§ 49

Iné vysvetlenie:

Bolo to preto, aby svet nepovedal: Bolo desať výrokov pre desať kráľov. Nemôžu všetci vysloviť len jeden.

Preto je napísané (2M 20.2): “Ja som Hospodin, Tvoj Boh”,  a to zahrňuje všetkých desať.

Čo znamená týchto desať kráľov? Je to sedem hlasov a tri výroky. Čo sú to výroky? To sa vzťahuje k 5M 26.18 : ”Hospodin k tebe dnes hovoril”.

Ktoré sú tie tri?

Dva sú (Prísl 4.7): “Počiatok je múdrosťou: Múdrosť získavaj a nadobúdaj rozum. Preto je napísané (Jb 32.8)” “Duša Všemohúceho im dáva porozumenie.”

Duša Všemohúceho je to, čo im dáva rozum.

A čo je ten tretí?

Je to, ako keď starec povie dieťaťu: “Nepátraj po tom, čo je pre teba zastreté a neskúmaj to, čo je pre teba skryté. Tam, kde máš oprávnenie rozjímaj, ale tajomstvami sa nezaoberaj”. (TM Chag 13a)

VÝKLAD:

Tak ako sefirot sa skladajú z jednej Hornej Triády (Keter, Chochma, Bina) a sedem nižších sefirot, tak aj desať Božích prikázaní  pochádza jednak z troch prikázaní vzťahujúcich sa priamo na Boha a sedem prikázaní vzťahujúcich sa k blížnemu. Sedem nižších sefirot zároveň zodpovedá siedmym dňom stvorenia. A ako už vieme z iných článkov na tomto webe, svet bol stvorený desiatimi výrokmi počas siedmych dní stvorenia. Preto múdri učia, že aj desať Božích prikázaní bolo vyrieknutých siedmymi hlasmi. Ale, aby nikto nemohol povedať , že Boh netvoril svet sám, preto boli všetky hlasy zahrnuté v jednom slove, jednej myšlienke, jedinom čine. V desiatke je úplnosť. Sedmička je podľa kabalistov štruktúra neúplná.

Sedem nižších sefír sa zvykne označovať tiež termínom “atribúty”, pričom Horná Triáda sa tiež nazýva “vedomie”. “Atribúty” sú prejavené potencie, vedomie má skrytý charakter. Rovnako tak hlas je “prejav”, kdežto výrok je čosi “nehmotné”.

Termínom “kráľovia” treba v kabalistickej literatúre vždy chápať SEFIROT. Bývajú tiež dávaní do súvisu s Edómskymi kráľmi (1M 36), hlavne tie pred Tikunom (nápravou).

Sefiry vo svete chaosu len prijímajú, nie sú schopné dávať. Aj kráľ od svojich poddaných len prijíma. Posledný verš naznačuje, že po tom, čo je za sefirou KETER by sme už pátrať nemali.

-chanele-

Reklamy